Regulamin korzystania z serwisu Giełda RC
Giełda RC umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami Serwisu w ramach aukcji na zasadach określonych w Regulaminie.
I.
Definicje
Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):
Serwis Internetowy serwis Aukcji elektronicznych on-line, prowadzony pod nazwą Giełda RC
Towar Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Aukcji
Aukcja Sposób sprzedaży towarów i usług. Sprzedający w momencie tworzenia aukcji może wybrać jeden z trzech typów: Aukcja holenderska (wyprzedaż), Negocjacje, Licytacja
Wyprzedaż Aukcja elektroniczna on-line Towaru, którego cena spada dynamicznie o określoną wartość w jednostce czasu
Negocjacje Wystawiający decyduje się sprzedać towar po określonej cenie oraz pozwala na składanie ofert kupna poniżej tej ceny
Licytacja Zakupu towaru dokonają Użytkownicy, którzy złożyli najlepsze Oferty, na koniec aukcji zaproponowali najwyższą cenę
Oferta Zapis nie będący umową pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Na skutek akceptacji przez sprzedającego (Negocjacje) lub poprzez Licytację mogą stać się zamówieniami
Aukcja wieloprzedmiotowa Aukcja, w której Sprzedawca oferuje więcej niż 1 sztukę Towaru
Użytkownik Sprzedawca lub Kupujący
Sprzedawca, Dostawca Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała rejestracji w Serwisie Giełda RC, korzystająca z usług Serwisu, w szczególności z możliwości składania ofert sprzedaży Towarów na aukcjach na zasadach określonych w Regulaminie
Kupujący Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie, korzystająca z usług Serwisu, w szczególności z możliwości składania ofert nabycia Towarów na Aukcajch na zasadach określonych w Regulaminie
Konto Kupującego, Sprzedającego Zbiór danych Kupującego/Sprzedającego oraz informacji o jego działaniach podejmowanych w Serwisie, dostępnych w zakładce ‘Moje Konto’
Trigger Funkcja Serwisu, pozwalająca Kupującemu złożyć ofertę nabycia Towaru po podanej przez niego cenie
Rejestracja Procedura zakładania Konta Sprzedawcy i Kupującego w Serwisie
II.
Użytkownicy Serwisu
1.
Zasady ogólne
1.1.
Kupującymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, które dokonały Rejestracji w Serwisie.
1.2.
Z chwilą dokonania przez Użytkownika Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy firmą zarządzającą Giełdą RC a zarejestrowanym Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę zarządzającą Giełdą RC w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
1.3.
W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (z wykorzystaniem zakładki ‘Powiadomienia’ na Koncie Użytkownika) lub pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który złożył ofertę sprzedaży Towaru na Wyprzedaży lub złożył ofertę nabycia Towaru na Wyprzedaży.
1.4.
Rejestracji Użytkownika, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu czynności związanych z Rejestracją.
1.5.
Osoba dokonująca Rejestracji zobowiązana jest do podania prawdziwych danych i informacji dotyczących Użytkownika. Firma zarządzająca Giełdą RC ma prawo odmówić rejestracji w Serwisie Użytkownika, którego dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości lub rzetelności. Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji lub dokumentów w celu zweryfikowania danych Użytkownika.
1.6.
Po dokonaniu Rejestracji w Serwisie tworzone jest Konto Użytkownika, do którego Użytkownik ma dostęp poprzez podanie loginu i hasła. Użytkownik powinien dochować szczególnej staranności w utrzymywaniu w tajemnicy hasła dostępu do swojego Konta. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom umocowanym do działania w imieniu Użytkownika. Konta są niezbywalne.
1.7.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania z Konta przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.
1.8.
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na swoim Koncie.
2.
Rejestracja Użytkownika
2.1.
Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
2.2.
Użytkownik prywatny może wybrać jeden z dwóch sposobów rejestracji w Serwisie Giełda RC:
1)
Rejestrację pełną za pomocą formularza rejestracyjnego w Serwisie Giełda RC, lub
2)
Rejestrację uproszczoną za pomocą Serwisu Facebook.com
2.3.
W celu pełnej Rejestracji Użytkownika wymagane jest:
1)
Wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług Serwisu i w celach marketingowych,
2)
Wejście do Serwisu poprzez link, otrzymany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
2.4.
Rejestracja uproszczona za pomocą serwisu Facebook.com - w celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj się z Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych z profilu. Od tego momentu loginem do konta w Serwisie Giełda RC będzie adres e-mail przypisany do konta w serwisie Facebook, bez możliwości jego zmiany.
2.5.
Po pełnej rejestracji Kupujący może dokonać późniejszej zmiany adresu e-mail używając do tego formularza w zakładce Moja giełda/Moje konto. Możliwa jest także zmiana hasła w zakładce Moje konto / Zmiana hasła, poprzez podanie starego, a następnie nowego oraz potwierdzenia go jeszcze raz, w celu weryfikacji.
2.6.
Przypisane do Użytkownika: adres e-mail podany w procesie pełnej Rejestracji, z zastrzeżeniem możliwych zmian, o których mowa w punkcie 2.3, jest unikalny i nie może zostać wykorzystany w procesie rejestracji przez innych Użytkowników.
2.7.
Każdy podmiot może posiadać tylko jedno Konto Kupującego w Serwisie.
III.
Aukcje
1.
Zasady ogólne
1.1.
Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawcy składają oferty sprzedaży Towarów na Aukcjach, a Kupujący mogą te oferty przyjąć (nabyć Towary).
1.2.
W czasie Wyprzedaży cena Towaru spada dynamicznie, począwszy od Ceny sklepowej, o określoną kwotę w jednostce czasu. Spadek ceny Towaru następuje od momentu określonego przez Sprzedawcę jako rozpoczęcie Wyprzedaży. Dynamika spadku ceny uzależniona jest od czasu trwania Wyprzedaży, wartości Ceny sklepowej oraz od wartości ceny minimalnej, za którą Sprzedawca jest gotów sprzedać Towar.
1.3.
W czasie Negocjacji cena Towaru jest stała. Kupujący mogą nabyć Towar po tej cenie, bądź zaproponować Sprzedającemu niższą.
1.4.
W czasie Licytacji cena Towaru jest zależna od ilości i wielkości ofert. Cena początkowa ustalana jest przez Sprzedającego. Opcjonalnie Sprzedający może udostępnić opcję "Kup teraz" i sprzedać Towar po cenie, którą określa podczas tworzenia aukcji (cena "kup teraz"). Kupujący mogą nabyć Towar po cenie kup teraz od razu, lub poprzez złożenie jednej z najlepszych ofert na koniec Licytacji.
2.
Wystawienie oferty
2.1.
Sprzedawca przygotowuje ofertę sprzedaży Towaru poprzez formularz dostępny w zakładce "Moje sprzedaże".
2.2.
Oferta sprzedaży Towaru zawiera w szczególności: nazwę, opis i wizualizację Towaru, ilość sztuk Towaru, formy i koszty dostawy Towaru. Pozostałe parametry zależą od wybranego typu aukcji. Wyprzedaże zawierają również cenę sklepową (początkową), cenę aktualną, cenę minimalną, za którą Sprzedawca jest gotów sprzedać Towar, datę i godzinę rozpoczęcia Wyprzedaży (wg czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), czas trwania Wyprzedaży. Licytacje zawierają również datę końca licytacji oraz cenę kup teraz (opcjonalnie)
2.3.
Rozpoczęcie Aukcji nie może nastąpić później niż po upływie 60 dni od dnia wystawienia oferty sprzedaży Towaru w Serwisie.
2.4.
Nazwa, opis oraz wizualizacja oferowanego do sprzedaży Towaru:
1)
powinny być zgodne z rzeczywistością, kompletne i rzetelne,
2)
powinny dotyczyć Towaru oferowanego do sprzedaży,
3)
nie mogą wprowadzać Kupujących w błąd co do jakiejkolwiek cechy Towaru oferowanego do sprzedaży,
4)
nie mogą służyć innym celom niż sprzedaż Towaru.
2.5.
Wartość ceny początkowej nie powinna być istotnie wyższa (większa o 15%) od średniej ceny tego Towaru na rynku sprzedaży detalicznej, w tym także na takim rynku e-commerce.
2.6.
Wartość ceny początkowej Towaru nie może być wyższa niż 100 000,00 zł.
2.7.
Oferta sprzedaży Towaru powinna być zgodna z wymogami prawa co do zawartych w niej informacji i warunków, w tym w zakresie ochrony praw konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w ofercie sprzedaży Towaru w Serwisie, w tym za błędy, niespójności i niejednoznaczności.
2.8.
Czas trwania Wyprzedaży nie może być dłuższy niż 24 godziny. Termin płatności za zakupiony Towar nie może być krótszy niż 3 dni, nie dłuższy niż 30 dni.
2.9.
Czas trwania Wyprzedaży oraz wartość ceny minimalnej, za którą Sprzedawca jest gotów sprzedać Towar, nie są ujawniane innym Użytkownikom Serwisu.
2.10.
Sprzedawca może umieścić w Serwisie maksymalnie 10 jednoczesnych Aukcji jedno lub wieloprzedmiotowych tego samego Towaru.
2.11.
Sprzedawca powinien umieścić ofertę sprzedaży Towaru na Wyprzedaży w kategorii odpowiedniej dla rodzaju Towaru.
2.12.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do zmiany nazw kategorii Towarów, kiedy taka zmiana będzie uzasadniona rozwojem lub potrzebami Serwisu.
2.13.
Sprzedawca, przygotowaną ofertę sprzedaży Towaru wystawia w Serwisie. Poprzez wystawienie oferty Sprzedawca oświadcza, że obrót wyprzedawanym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
2.14.
Sprzedawca jest związany treścią zawartą w ofercie sprzedaży Towaru od chwili wystawienia jej w Serwisie. Sprzedawca może w każdej chwili wycofać ofertę przed zakończeniem Aukcji. Wyjątkiem są Towary sprzedawane na Licytacjach, które nie mogą zostać wycofane.
2.15.
Wyprzedaż zostaje zakończona w momencie nabycia Towaru przez Kupującego, po upływie czasu trwania Wyprzedaży lub po wycofaniu oferty przez Sprzedawcę. Negocjacje kończą się po sprzedaży wszystkich sztuk towaru bądź wraz z terminem zakończenia Negocjacji lub poprzez wycofanie oferty przez Sprzedawcę. Licytacje kończą się po sprzedaży wszystkich sztuk towaru bądź wraz z datą końca licytacji.
2.16.
Po wystawieniu oferty w Serwisie, Sprzedawca nie może wprowadzać do oferty żadnych zmian, za wyjątkiem zmniejszenia liczby dostępnych Towarów w przypadku Wyprzedaży wieloprzedmiotowej.
2.17.
Sprzedawca, po wystawieniu oferty, może wydłużyć czas trwania Wyprzedaży, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczy on 24 godzin, oraz zmniejszyć cenę minimalną.
2.18.
Przed rozpoczęciem Wyprzedaży wystawiona oferta Sprzedawcy jest prezentowana w Serwisie jako Wyprzedaż Oczekująca, z podaniem daty i godziny rozpoczęcia Wyprzedaży. Czas prezentowania Wyprzedaży Oczekującej wynosi 7 dni. Jeżeli Sprzedawca wystawił ofertę w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Wyprzedaży, Wyprzedaż Oczekująca jest prezentowana od momentu wystawienia oferty w Serwisie.
2.19.
W przypadku Wyprzedaży wieloprzedmiotowej, po nabyciu Towaru przez Kupującego lub po zakończeniu Wyprzedaży, Wyprzedaż jest automatycznie powtarzana pod warunkiem, że łączna suma sprzedanych wcześniej Towarów i ilość zakończonych Wyprzedaży bez zakupu, będzie mniejsza niż liczba pierwotnie oferowanych Towarów. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, Wyprzedaż wieloprzedmiotowa zostanie zakończona.
2.20.
W przypadku powtórzenia Wyprzedaży wieloprzedmiotowej, oferta Sprzedawcy nie jest prezentowana jako Wyprzedaż Oczekująca.
2.21.
Wyprzedaż wieloprzedmiotowa, bez względu na ilość oferowanych Towarów, nie może trwać – być powtarzana – przez okres dłuższy niż 100 dni od jej rozpoczęcia.
2.22.
Wyprzedaż wieloprzedmiotowa nie jest automatycznie powtarzana w przypadku wycofania oferty przez Sprzedawcę.
IV.
Nabycie Towaru
1.
Zasady ogólne
1.1.
Towary mogą być nabywane wyłącznie przez Kupujących zalogowanych w Serwisie.
1.2.
Kupujący mogą nabywać oferowane do sprzedaży Towary zarówno w czasie prezentowania Wyprzedaży Oczekujących, jak również w czasie trwania Aukcji.
1.3.
W celu nabycia Towaru Kupujący powinien skorzystać z funkcji KUP, funkcji KUP TERAZ, funkcji ZŁÓŻ OFERTĘ, funkcji LICYTUJ lub z funkcji Trigger, dostępnych na stronie Wyprzedaży.
1.4.
Łączna suma ustawionych triggerów i liczba dokonanych zakupów przez Kupującego w ciągu ostatnich 24 godzin, nie może być większa niż 30.
2.
Funkcja KUP
2.1.
Po naciśnięciu przycisku KUP zostanie wyświetlone okno z Ceną aktualną Towaru w momencie naciśnięcia przycisku KUP. Żeby dokonać nabycia Towaru Kupujący powinien potwierdzić zakup w tym oknie. Przez potwierdzenie zakupu Kupujący przyjmuję ofertę Sprzedającego, wystawioną na Wyprzedaży.
2.2.
Do czasu potwierdzenia przez Kupującego zakupu, oferta sprzedaży Towaru na Wyprzedaży jest dostępna dla innych Kupujących. O tym, kto nabędzie Towar oferowany w ramach Wyprzedaży, decyduje moment otrzymania przez serwer Giełda RC informacji o potwierdzeniu zakupu przez Kupującego.
3.
Funkcja Ustaw cenę
3.1.
Poprzez skorzystanie z funkcji Ustaw cenę, Kupujący składa ofertę zakupu Towaru oferowanego w ramach Wyprzedaży za podaną przez siebie cenę. Wartość podanej przez Kupującego Ceny nabycia nie może być wyższa od ceny sklepowej Towaru. Kupujący dokona zakupu Towaru w przypadku, kiedy Cena aktualna w czasie Wyprzedaży osiągnie poziom ceny podanej przez Kupującego w funkcji Ustaw cenę, lub kiedy Sprzedawca zaakceptuje cenę Kupującego podaną przez Kupującego w funkcji Ustaw cenę, (przyjmie ofertę Kupującego), bez względu na wartość ceny aktualnej.
3.2.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Kupujących, poda w funkcji Ustaw cenę, taką sama wartość ceny, pierwszeństwo w zakupie ma Kupujący, który wcześniej Ustawił cenę.
3.3.
W przypadku Wyprzedaży wieloprzedmiotowych, Kupujący, w funkcji Ustaw cenę, oprócz proponowanej ceny, podaje ilość towarów, które chce nabyć. Zakup zostanie dokonany, jeżeli w momencie zakupu dostępna będzie ilość Towaru podana w funkcji Ustaw cenę ustawionym przez Kupującego. Kupujący nabędzie tyle sztuk Towaru, ile wpisał w funkcji Ustaw cenę.
3.4.
Kupujący, Ustawiając cenę, może zaznaczyć opcję realizacji częściowej. W tym przypadku, jeżeli w momencie zakupu dostępna będzie mniejsza ilość Towaru, niż podana w funkcji Ustaw cenę ustawionym przez Kupującego, Kupujący nabędzie wszystkie pozostałe oferowane do sprzedaży sztuki Towaru.
3.5.
Kupujący może Ustawić cenę, w czasie prezentowania Wyprzedaży oczekującej oraz w czasie trwania Wyprzedaży.
3.6.
Kupujący może w każdej chwili usunąć Ustawioną cenę, (wycofać swoją ofertę nabycia Towarów), pod warunkiem, że wcześniej nie dokonał zakupu na skutek ustawienia funkcji Ustaw cenę.
3.7.
Sprzedawca może obserwować ustawione przez Kupujących Ceny w funkcji Ustaw cenę. Informacje o ustawionych Cenach w funkcji Ustaw cenę, nie zawierają danych identyfikacyjnych Kupujących.
4.
Funkcja KUP TERAZ
4.1.
Funkcja KUP TERAZ dostępna jest we wszystkich Negocjacjach oraz opcjonalnie w Licytajach, o ile Sprzedający zadeklaruje cenę KUP TERAZ
4.2.
Po naciśnięciu przycisku KUP TERAZ zostanie wyświetlone okno z ceną KUP TERAZ Towaru. Aby dokonać nabycia Towaru Kupujący powinien potwierdzić zakup w tym oknie. Przez potwierdzenie zakupu Kupujący przyjmuję ofertę Sprzedającego.
4.3.
Do czasu potwierdzenia przez Kupującego zakupu, oferta sprzedaży Towaru na Aukcji jest dostępna dla innych Kupujących. O tym, kto nabędzie Towar oferowany w ramach Aukcji, decyduje moment otrzymania przez serwer Giełda RC informacji o potwierdzeniu zakupu przez Kupującego.
5.
Funkcja LICYTUJ
5.1.
Kupujący w okresie trwania Licytacji składają oferty kupna poprzez funkcję LICYTUJ. Żadna z tych nie gwarantuje nabycia towaru do momentu zakończenia Licytacji.
5.2.
Złożenie oferty zobowiązuje Kupującego do zakupu Towaru po ustalonej przez system cenie w momencie zakończenia Licytacji, o ile system przydzieli mu określoną ilość Towaru.
5.3.
Składając ofertę Kupujący deklaruje częściową realizację oferty, to znaczy jeżeli ilość Towaru przyznana przez system będzie mniejsza niż zadklerowana przez Kupującego to system przydzieli mu pozostały Towar.
5.4.
System na bieżąco sortuje oferty malejąco według zadeklarowanej ceny. Oferty z większą zadeklarowaną ceną będą realizowane w pierwszej kolejności. System przydziela towary zliczając ilość Towarów zadeklarowanych w ofertach kupna.
5.5.
Oferty, których zadeklarowana cena jest zbyt niska, aby system przydzielił im przynajmniej jedną sztukę Towaru, nie będą realizowane.
5.6.
Cena za towar (podana jako cena aktualna), jaką zapłacą wszyscy kupujący, jest to najniższa cena spośród ofert, której została przydzielona przynajmniej jedna sztuka Towaru.
5.7.
Jeżeli łączna ilość Towaru w ofertach jest mniejsza niż ilość Towaru to cena końcowa, jaką zapłacą wszyscy Kupujący, jest cena początkowa.
5.8.
W momencie zakończenia Licytacji system przestaje akceptować przychodzące oferty kupna oraz generuje zamówienia według punktów 5.4, 5.5 i 5.6
5.9.
Do momentu potwierdzenia złożenia oferty przez Kupującego oferta nie jest uwzględniana przez system.
5.10.
Jeżeli dwie lub więcej ofert będą miały identyczną zadeklarowaną cenę decycyduje czas złożenia oferty, przy czym pierszeństwo mają oferty złożone wcześniej.
5.11.
Ilość towaru, jaką licytują Kupujący może ulec zmianie, jeżeli Sprzedający udostępnił opcję KUP TERAZ. Oferty złożone poprzez KUP TERAZ realizowane są natychmiastowo i pomniejszają pulę Towaru, który jest licytowany.
6.
Funkcja ZŁÓŻ OFERTĘ
6.1.
Używając funkcji ZŁÓŻ OFERTĘ Kupujący może zaproponować własną cenę za Towar w danej Negocjacji. Oprócz własnej ceny Kupujący podaje ilość Towaru, którą chce nabyć, oraz opcjonalnie dodaje komentarz oraz realizację częściową zamówienia.
6.2.
Złożona oferta jest aktualna do zakończenia Negocjacji bądź odrzucenia/ zaakceptiowania przez Sprzedającego.
6.3.
Sprzedający może zaakceptować ofertę, co spowoduje wygenerowanie nowego zamówienia.
6.4.
Sprzedający może odrzucić ofertę oraz opcjonalnie podać Kupującemu powód swojej decyzji w postaci komentarza.
7.
Cena nabycia Towaru
7.1.
Ceną nabycia Towaru, z zastrzeżeniem punktów 5.1 - 5.11, 3.1, 6.1 jest Cena aktualna, zaakceptowana przez Kupującego w oknie potwierdzenia zakupu.
7.3.
Cena Towaru jest ceną brutto - zawiera podatek VAT.
7.4.
Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy Towaru.
7.5.
W ramach zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca może doliczyć do ceny nabycia Towaru jedynie koszty związane z dostarczeniem Towaru Kupującemu, w szczególności koszty związane z przygotowaniem Towaru do wysyłki oraz koszty przesyłki.
8.
Zawarcie umowy sprzedaży Towaru
8.1.
Zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towaru następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego dokonania zakupu.
8.2.
Umowa nie zostanie zawarta, pomimo potwierdzenia zakupu przez Kupującego, inny Kupujący potwierdzi zakup Towaru lub Wyprzedaż zostanie zakończona.
8.3.
Zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towaru na Wyprzedaży z wykorzystaniem funkcji „Trigger” następuje z chwilą, kiedy Cena aktualna Wyprzedaży osiągnie poziom ceny podanej przez Kupującego w ustawionym Triggerze lub kiedy Sprzedawca zaakceptuje cenę Kupującego podaną przez Kupującego w ustawionym Triggerze (przyjmie ofertę Kupującego).
8.4.
Informacja o zawarciu umowy sprzedaży Towaru zostanie umieszczona odpowiednio na Koncie Kupującego oraz na Koncie Sprzedawcy. Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, jeżeli powyższa informacja zostanie umieszczona na skutek awarii lub błędu Serwisu. Potwierdzenia o zawarciu umowy wysłane poprzez e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.
8.5.
W przypadku zawarcia umowy Kupujący i Sprzedawca wyrażają zgodę na przekazanie drugiej stronie umowy informacji obejmujących następujące dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
8.6.
Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania Sprzedawcy i Kupującego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8.7.
Sprzedawca nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi za wady Towarów, przysługujących Kupującym.
8.8.
Po zawarciu umowy Kupujący powinien wybrać formę dostawy, jeżeli Sprzedawca wskazał możliwość takiego wyboru. Brak wyboru formy dostawy nie zwalnia Kupującego z obowiązku dotrzymania terminu zapłaty określonego w ofercie Sprzedawcy.
8.9.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie określonym w ofercie Sprzedawcy.
V.
Termin płatności i Opóźnienia Kupującego
1.
Zasady dotyczące terminu płatności
1.1.
Termin płatności wyrażony jest w dniach kalendarzowych i liczony jest od dnia następnego po dacie zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
1.2.
Datą zapłaty jest:
1)
w przypadku płatności przelewem - data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2)
w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą - data dokonania tej płatności,
3)
w przypadku wysyłki Towaru za pobraniem - data odbioru i płatności przy odbiorze - z zastrzeżeniem, że termin dokonania płatności jest pomniejszony o okres od dnia zakupu do dnia pierwszej próby doręczenia przesyłki.
1.3.
O dacie zapłaty decyduje data dokonania pełnej płatności. W przypadku płatności częściowych datą zapłaty jest data wpływu ostatniej płatności. Do czasu zapłaty całej należności uważa się, że zapłata nie została dokonana.
1.4.
W przypadku, kiedy termin zapłaty upływa w dniu wolnym od pracy, płatność może być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wówczas uważa się, że termin zapłaty został dochowany.
1.5.
W przypadku, kiedy Kupujący zakupi więcej niż jeden przedmiot i nie określi tytułu zapłaty, Sprzedawca zalicza wpłaty według własnego uznania.
2.
Opóźnienia w płatnościach
2.1.
Niedochowanie terminu płatności może skutkować przypisaniu Kupującemu przez Sprzedawcę Opóźnienia w płatności.
2.2.
Łączna Liczba Opóźnień przypisana Kupującemu decyduje o tym, czy może on dokonać zakupu w ramach danej oferty sprzedaży Towaru na Wyprzedaży.
2.3.
Łączna liczba Opóźnień Kupującego wyświetlana jest na jego Koncie i nie jest ujawniana innym Użytkownikom Serwisu.
2.4.
Minimalna akceptowalna ilość Opóźnień jest elementem oferty sprzedaży Towaru na Wyprzedaży, ustalanym przez Sprzedawcę. Kupujący, którzy mają liczbę Opóźnień większą niż ustalona przez Sprzedawcę, nie mogą dokonać zakupu w ramach danej Wyprzedaży.
2.5.
Liczba Opóźnień liczona jest jako suma opóźnień Kupującego w płatnościach z okresu ostatnich 6 miesięcy, ze wszystkich dokonanych przez Kupującego zakupów. Przy zaliczaniu opóźnienia do tego okresu decyduje data przypisania Opóźnienia przez Sprzedawcę.
2.6.
Sprzedawca ma prawo przypisania Opóźnienia Kupującemu w okresie od 1 do 7 dni po upływie terminu płatności.
2.7.
Za każde kolejne 7 dni opóźnienia w płatności, Sprzedawca może przypisać Kupującemu kolejne Opóźnienia. Sprzedawca na przypisanie każdego kolejnego Opóźnienia ma 7 dni po upływie kolejnego 7-dniowego terminu opóźnienia w płatności.
2.8.
Maksymalna liczba Opóźnień przypisana Kupującego przez Sprzedawcę, w ramach pojedynczego zakupu, wynosi 5 i odpowiada opóźnieniu w płatności powyżej 28 dni.
2.9.
W przypadku przypisania przez Sprzedawcę Opóźnienia w płatności w ramach pojedynczego zakupu powyżej 28 dni, Kupujący traci prawo do nabywania Towarów w ramach Wyprzedaży w Serwisie przez okres 6 miesięcy (jego Konto zostaje zawieszone).
2.10.
Sprzedawca może w każdej chwili anulować przypisane Kupującemu Opóźnienie lub kilka Opóźnień.
2.11.
Firma zarządzająca Giełdą RC, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Opóźnień przypisanych Kupującemu.
VI.
Ocena Sprzedawcy
1.1.
Kupujący ma prawo ocenić Sprzedawcę, na podstawie sposobu wykonania umowy sprzedaży Towaru, w terminie do 28 dni od dnia upływu terminu płatności za zakupiony Towar.
1.2.
Kupujący dokonuje oceny biorąc pod uwagę: zgodności towaru z opisem, szybkość i sposób dostawy, kontakt ze Sprzedawcą.
1.3.
Firma zarządzająca Giełdą RC, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do anulowania oceny Sprzedawcy dokonanej przez Kupującego.
VII.
Towary zakazane
1.1.
Sprzedawca nie ma prawa umieszczania w Serwisie ofert sprzedaży towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), a także towarów, których umieszczenie w serwisie może być uznane za naruszenie dobrych obyczajów.
1.2.
Niezależnie od postanowień pkt. 1.1. Sprzedawca nie ma prawa umieszczania w Serwisie ofert sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu – Towary Zakazane.
1.3.
Towary wymienione w pkt. 1.1., 1.2. nie mogą stanowić również bezpłatnego dodatku do innych oferowanych do sprzedaży Towarów.
1.4.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do usuwania ofert sprzedaży towarów, które naruszają postanowienia rozdziału VII Regulaminu.
VIII.
Odpowiedzialność i uprawnienia firmy zarządzającej Giełdą RC
1.
Zasady ogólne
1.1.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcami i nie gwarantuje, że Sprzedawcy i Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru, oraz że są w stanie zrealizować inne wzajemne zobowiązania (świadczenia).
1.2.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich działających w ich imieniu.
1.3.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym podawanych przez Sprzedawców informacji w ofertach sprzedaży Towarów oraz za jakość, legalność i bezpieczeństwo Towarów.
1.4.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za brak zdolności finansowej i faktycznej Kupującego do nabycia Towaru oferowanego do sprzedaży w ramach Wyprzedaży.
1.5.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, bez względu na przyczynę tego niewykonania.
2.
Przerwy techniczne
2.1.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub brak możliwości korzystania z Serwisu, wynikające z przyczyn technicznych, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z brakiem lub ograniczonym dostępem do usług Serwisu.
2.2.
W celu rozwijania, poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa Serwisu oraz w celu naprawy błędów technicznych lub usunięcia awarii, firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do zawieszania wszystkich lub wybranych funkcji Serwisu w ramach przerw technicznych.
2.3.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od prezentacji Aukcji w serwisie (usunięcie oferty). Zasada ta dotyczy wszystkich Aukcji, których czas trwania przynajmniej częściowo pokrywał się z przerwą techniczną.
2.3.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do anulowania niektórych zamówień. Zasada ta dotyczy wszystkich Aukcji, których czas trwania przynajmniej częściowo pokrywał się z przerwą techniczną.
2.4.
Podczas awarii Serwisu są takie same jak w przypadku przerwy technicznej.
3.
Zawieszenie konta Użytkownika, usunięcie oferty sprzedaży
3.1.
Firma zarządzająca Giełdą RC może zawiesić konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony:
1)
w przypadkach określonych w Regulaminie; lub
2)
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu; lub
3)
w przypadku, gdy Użytkownik, poprzez swoje działania lub zaniechania, narusza dobre imię, interes prawny lub ekonomiczny firmy zarządzającej Giełdą RC lub obowiązujące przepisy prawa.
3.2.
Z chwilą zawieszenia Konta Kupujący traci możliwość nabywania Towarów, a Sprzedawca prawo do umieszczania ofert sprzedaży w Serwisie.
3.3.
Firma zarządzająca Giełdą RC ma prawo do usunięcia z Serwisu wszystkich ofert Sprzedawcy, którego Konto zostało zawieszone.
3.4.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie weryfikuje Towarów oferowanych do sprzedaży, i zastrzega sobie prawo zmiany kategorii, do której przypisano Towar, a także do usunięcia oferty sprzedaży Towaru z Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu albo z innych ważnych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia dobrego imienia, interesu prawnego lub ekonomicznego firmy zarządzającej Giełdą RC lub obowiązujących przepisów prawa.
3.5.
W przypadku usunięcia oferty sprzedaży przez firmę zarządzającą Giełdą RC, z przyczyn podanych w pkt. 3.4, Sprzedawcy nie należy się zwrot opłat wniesionych na rzecz firmy zarządzającej Giełdą RC.
3.6.
Niezależnie od uprawnienia do usunięcia oferty sprzedaży oraz zawieszenia Konta przez firmę zarządzającą Giełdą RC, Kupujący i Sprzedawcy ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania, będące podstawą do zawieszenia Konta.
3.7.
Firma zarządzająca Giełdą RC nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe usunięcie oferty sprzedaży lub zawieszenie Konta Użytkownika. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, firma zarządzająca Giełdą RC aktywuje ponownie Konto.
IX.
Rozwiązanie umowy
1.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę zawartą z firmą zarządzającą Giełdą RC poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (z wykorzystaniem zakładki ‘Powiadomienia’ na Koncie Użytkownika) lub pisemnej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.3, umowa pomiędzy firmą zarządzającą Giełdą RC a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie złożenia przez Użytkownika oświadczenia.
1.2.
Z ważnych przyczyn, a w szczególności:
1)
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, lub
2)
w przypadku, gdy Użytkownik, poprzez swoje działania lub zaniechania, narusza dobre imię, interes prawny lub ekonomiczny firmy zarządzającej Giełdą RC lub obowiązujące przepisy prawa, lub
3)
cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, umowa z Użytkownikiem może zostać wypowiedziana przez firmę zarządzającą Giełdą RC z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez firmę zarządzającą Giełdą RC, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody firmy zarządzającej Giełdą RC.
1.3.
Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy zawartej z firmą zarządzającą Giełdą RC odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Wyprzedaży, w której Użytkownik uczestniczył jako Sprzedawca lub Kupujący, a Wyprzedaż ta zakończyła się nabyciem Towaru.
X.
Postępowanie reklamacyjne
1.1.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi Serwisu nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
1.2.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej (z wykorzystaniem zakładki ‘Powiadomienia’ na Koncie Użytkownika) lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
1.3.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma zarządzająca Giełdą RC zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
1.4.
Firma zarządzająca Giełdą RC rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia na podstawie postanowień pkt. 1.3.
1.5.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
XI.
Opłaty i rozliczenia
1.1.
Korzystanie z Serwisu przez Kupujących jest bezpłatne.
1.2.
Za korzystanie z usług Serwisu Sprzedawcy ponoszą opłaty według cennika.
1.3.
Szczegółowy cennik oraz zasady naliczania opłat zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik.
1.4.
Za wystawienie Aukcji w Serwisie opłaty nie będą pobierane. Po zakończonej sprzedażą towaru Aukcji będą naliczane opłaty. Wysokość opłaty zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru). Dotyczy to użytkowników instytucjonalnych. Opłaty te nie będą pobierane od osób prywatnych (szczegóły w Załączniku nr 1).
1.5.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie prawo do ustalania promocji i rabatów okresowych oraz specjalnych rabatów indywidualnych.
1.6.
W przypadku usunięcia Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w Regulaminie, prowizja od sprzedaży naliczana jest, od sprzedanych do momentu usunięcia Transakcji, sztuk Towaru.
1.7.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
1.8.
Sprzedawcy zobowiązani są do zapłaty należności w terminie 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego na rachunek firmy zarządzającej Giełdą RC przypisany do jego Konta.
1.9.
Za dokonanie zapłaty uważa się wpływ płatności na rachunek firmy zarządzającej Giełdą RC.
1.10.
Firma zarządzająca Giełdą RC zastrzega sobie zaliczanie wpłat Sprzedawcy na poczet najstarszych zobowiązań.
1.11.
Firma zarządzająca Giełdą RC ma prawo zawiesić Konto Sprzedawcy w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w punkcie 1.8.
1.12.
Z tytułu świadczonych usług firma zarządzająca Giełdą RC wystawia Sprzedawcom e-faktury.
1.13.
Faktury za dany okres rozliczeniowy wystawiane są ostatniego dnia tego okresu i obejmują należności naliczone w tym okresie.
1.14.
E-faktury są wystawiane Sprzedawcom z użyciem danych podanych przez Sprzedawcę i zapisanych na jego Koncie.
1.15.
Faktura wystawiona z użyciem błędnych lub nieaktualnych danych Sprzedawcy, nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku zapłaty należności z niej wynikających.
XII.
Polityka Prywatności
1.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe firma zarządzająca Giełdą RC zbiera i przetwarza jako administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z polityką Serwisu dotyczącą ochrony prywatności.
1.2.
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez Serwis Giełda RC
1.3.
Dane osobowe mogą być wykorzystane w celach marketingowych przez firmę zarządzającą Giełdą RC, w tym w szczególności do przesyłania użytkownikom Serwisu informacji o firmie zarządzającej Giełdą RC i świadczonych przez firmę zarządzającą Giełdą RC usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji poprzez wybranie odpowiedniej opcji na swoim Koncie.
1.4.
Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do zawarcia z firmą zarządzającą Giełdą RC umowy na świadczenie usług w ramach Serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1.5.
Firma zarządzająca Giełdą RC usuwa zebrane dane osobowe Użytkownika w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, odstąpienia Użytkownika od umowy z firmą zarządzająca Giełdą RC, o którym mowa Rozdziale II pkt. 1.5. Regulaminu, rozwiązania umowy Użytkownika z firmą zarządzającą Giełdą RC, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Firma zarządzająca Giełdą RC może jednak w takich przypadkach nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika, jeżeli jest to niezbędne do dochodzenia od niego roszczeń z tytułu zaległych opłat oraz roszczeń związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą.
1.6.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
1.7.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od firmy zarządzającej Giełdą RC w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od firmy zarządzającej Giełdą RC informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zawartych w ramach Wyprzedaży.
1.8.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Giełda RC wykorzystuje pliki cookies do analizy statystycznej generowanego na serwisie ruchu, w celu poprawienia funkcjonalności i umożliwienia użytkownikom korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu oraz w celu dopasowania usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników. W tym celu pobierane są automatycznie informacje z rejestru o charakterze technicznym, jak typ przeglądarki, numerów IP itp.
XIII.
Zmiany Regulaminu
1.1.
Firma zarządzająca Giełdą RC jest uprawniona zmienić Regulamin. Zmiana obowiązuje od dnia wskazanego przez firmę zarządzającą Giełdą RC, który nie może być wcześniejszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Wyprzedaże rozpoczęte przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
1.2.
Użytkownik, przy pierwszym logowaniu w Serwisie po zmianie Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z powodu zmiany Regulaminu na zasadach określonych w Rozdziale IX pkt. 1.1 Regulaminu. Brak wypowiedzenia umowy przez Użytkownika i korzystanie z usług Serwisu po zmianie Regulaminu, w szczególności złożenie przez Sprzedawcę oferty sprzedaży Towaru na Wyprzedaży lub złożenie oferty nabycia Towaru na Wyprzedaży przez Kupującego, oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.
XIV.
Postanowienia końcowe
1.
Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do firmy zarządzającej Giełdą RC. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, Poz. 904).
2.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą zarządzającą Giełdą RC jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę zarządzającą Giełdą RC w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Załącznik nr 1 - CENNIK
 
Uwaga! 
Nie pobieramy opłat za wystawienie aukcji, bez względu na ilość i wartość wystawionych towarów. Prowizja za sprzedaż dotyczy jedynie Użytkowników instytucjonalnych. Od osób prywatnych nie będą pobierane żadne opłaty.
1.
Prowizja za sprzedaż na www.gieldarc.pl jest uzależniona od wartości Ceny sprzedaży (cena końcowa) Towaru w ofercie i wynosi:
Cena końcowa za 1 sztukę sprzedanego TowaruProwizja za sprzedaż na www.gieldarc.pl
do 100,00 zł 3,5% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł3,50 zł plus 1,5% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł17,00 zł plus 0,7% kwoty powyżej 1000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł47,00 zł plus 0,25% kwoty powyżej 5000,00 zł
2.
W przypadku negocjacji i licytacji obowiązuje cennik podany powyżej od kwoty końcowej.
3.
Opłaty za sprzedaż Towaru wyrażone są w kwotach brutto
4.
Wartość opłaty za sprzedaż Towaru dotyczy jednej sztuki Towaru.
Załącznik nr 2 – TOWARY ZAKAZANE
 
1.
Towary oraz utwory, które naruszają prawa autorskie, prawa pokrewne, własność intelektualną i własność przemysłową.
2.
Towary i materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
3.
Towary zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
4.
Towary zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.
5.
Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
6.
Leki i inne produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.
7.
Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku, materiały wybuchowe i pirotechniczne.
8.
Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
9.
Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
10.
Zwierzęta.
11.
Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.
12.
Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.
13.
Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa.